Pensioen in eigen beheer: wat gaat u doen?

DGA’s krijgen de mogelijkheid om hun pensioenregeling in eigen beheer af te kopen, met een korting van 34,5% op de belastinggrondslag in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. DGA’s die niet willen of kunnen afkopen kunnen gebruik maken van een spaarvariant of het pensioen in eigen beheer premievrij voortzetten. Met Prinsjesdag kunnen we het wetsvoorstel tegemoet zien waarin een en ander geregeld wordt.

De DGA kan de in eigen beheer gehouden pensioenrechten fiscaal geruisloos afstempelen tot op de fiscale waardering. Vervolgens kan het pensioen voor die waarde worden afgekocht. Daarbij krijgt de DGA een korting op de belastingrondslag (van 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019): de BV moet bij afkoop loonheffing inhouden over het belastbare gedeelte van de afkoopsom. Revisierente is niet verschuldigd.
DGA’s die hun pensioen in eigen beheer niet kunnen of willen afkopen, kunnen kiezen voor de spaarvariant bij uitfasering. Zij kunnen hun pensioenrechten fiscaal geruisloos afstempelen tot de fiscale waarde en die lagere pensioenrechten omzetten in een oudedagverplichting. Na de omzetting kan geen verdere pensioenopbouw in eigen beheer plaatsvinden.

Wat gaat u doen DGA? De korting van 34,5% pakken? Dat is aantrekkelijk, maar de belastingheffing van 52% over de resterende 65,5% van de fiscale waarde van het pensioen in eigen beheer vergt wel een flink liquiditeitsoffer. Is dat geld beschikbaar, of moet u maatregelen nemen om dat tijdig vrij te maken? En wat gaat u doen met het geld dat u netto in privé van uw BV krijgt terzake van de afkoop? In box 3 stoppen, op een spaarrekening tegen minder dan 0,5% rente? Of het nettobedrag weer terug de BV in storten, als werkkapitaal of om te beleggen? Als DGA moet u zich terdege voorbereiden op al deze vragen.

En als uw gescheiden bent, en de verevende pensioenrechten van uw ex ‘bevroren’ in uw BV zitten, moet u ook zijn/haar toestemming hebben voor de uitfasering. En dat kan wel eens lastig worden. Die moet u binnenkort alvast maar eens gaan bellen….

De kwestie op de lange baan schuiven kost veel geld: de korting gaat in 2018 omlaag, van 34,5% naar 25%, en in 2019 is het nog maar 19,5%. Of wordt het ‘dan maar’ een keus voor de OSEB, de spaarvariant in eigen beheer? Ga met ons na wat voor u de beste optie is, in uw situatie gelet op uw gezinssituatie, leeftijd, de liquiditeitspositie van de BV en nog veel meer.


ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto

Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeenkomen met uw rittenadministratie?

Let op: het is nog maar de vraag of de inspecteur die gegevens wel mag gebruiken bij de beoordeling van uw rittenadministratie. De Hoge Raad moet daar binnenkort over beslissen. De advocaat-generaal, de adviseur bij ons hoogste rechtscollege, vindt dat de cameragegevens die met ANPR (Automatic Number Plate Recognition) zijn vergaard, niet als bewijsmiddel gebruikt mogen worden. De ANPR-aanpak is een systematische wijze van gegevensverwerking en dat is een inbreuk op de privacy.


ZZP-er: kostenaftrek voor werkruimte in huurwoning

De Hoge Raad heeft beslist dat een ondernemer die 10% of meer van zijn huurwoning voor zijn onderneming gebruikt, het huurrecht van die woning – binnen de grenzen van de redelijkheid – tot het ondernemingsvermogen kan rekenen. Bij die keuze kan de ondernemer de gehele huur van de woning als bedrijfskosten opvoeren, voor het privégebruik van de woning moet hij een forfaitaire onttrekking in aanmerking nemen. Per saldo resteert een forse kostenaftrek. Hof Arnhem heeft deze aftrekpost eerder toegestaan, Hof Den Haag wees die af. Die Haagse zaak is nu door de Hoge Raad beslist, met een positieve uitkomst. 

Leen Kleingeld werkte als zelfstandige in de bouw. Hij verrichte voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden thuis, in een werkkamer in zijn huurwoning. Leen betaalde voor zijn huurwoning in 2010 € 8.935 aan huur en kosten voor gas, elektra en water. Hij claimde aftrek van de volledige huur van zijn woning, voor het privégebruik van de woning voerde hij een bijtelling van € 2.700 op. Hij stelde dat hij het huurrecht van zijn woning tot zijn ondernemingsvermogen had gerekend – het huurrecht was dienstbaar aan zijn onderneming, de woning werd voor meer dan 10% voor zijn onderneming gebruikt – en hij claimde de kostenaftrek zoals die door Hof Arnhem was toegestaan.

Hof Den Haag accepteerde die kostenpost niet. De werkruimte was geen kwalificerende werkruimte in de zin van de belastingwet en daardoor werd niet voldaan aan de wettelijke vereisten voor een kostenaftrek. Het Hof besliste dat het huurrecht geen bedrijfsmiddel was: het recht was niet overdraagbaar, en tegenover het huurrecht stond de periodiek te betalen huur zodat het recht geen waarde in het economisch verkeer had.
In cassatie besliste de Hoge Raad anders.
Ons hoogste rechtscollege besliste dat een huurrecht een vermogensrecht is, een goed in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Dit heeft tot gevolg dat een huurrecht – dat ook voor de bedrijfsuitoefening gebruikt wordt – tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Bij deze vermogensetikettering kan het gehele bedrag van de huur van de woning op de bedrijfswinst in aftrek worden gebracht. Voor het privégebruik van de woning moet een forfaitaire bijtelling van 1,85% van de WOZ-waarde van het privé gedeelte van de woning worden toegepast. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie gegrond.

Alleen vanaf de start

Helaas is er wel een ‘maar’: je mag de huur en overige woonlasten alleen aftrekken als je dit al deed bij het starten van je onderneming of als je met een bestaand bedrijf naar een nieuw huurhuis verhuist. Als je al jaren ondernemer bent en pas nat het lezen van dit stukje de huur wilt aftrekken, kan dat niet.


Kleineondernemersregeling wordt niet afgeschaft

Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, is niet van plan de kleineondernemersregeling af te schaffen. Wel wordt onderzocht of de huidige regeling vereenvoudigd kan worden. Dat schrijft hij als antwoord aan de vaste commissie van Financiën naar aanleiding van een brief over vakantiewoningen en de BTW.

Voorstellen van de briefschrijver

Met de brief reageert de staatssecretaris op een brief over vakantiewoningen en de BTW. De briefschrijver stelt dat het onwenselijk is dat de Staat met de BTW de aanschaf van vakantiewoningen subsidieert en doet een aantal voorstellen. Zo stelt de briefschrijver voor om de kleine ondernemersregeling in de BTW af te schaffen en om de verkoop van vakantiewoningen als beleggingsobjecten boven € 100.000 onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te brengen.

Kleineondernemersregeling in BTW

Staatssecretaris Wiebes geeft in zijn brief aan dat de kleineondernemersregeling in de BTW niet wordt afgeschaft. ‘Administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de BTW drukken relatief zwaar op kleine ondernemers. Om die reden verleent de zogenaamde kleine ondernemersregeling een vermindering van belasting aan kleine ondernemers.’ Wel zegt Wiebes toe om de huidige regeling te vereenvoudigen.