Wiebes: geen signalen afhakende opdrachtgevers na invoering DBA

Naar aanleiding van het bericht in de Telegraaf dat opdrachtgevers afhaken door de afschaffing van de VAR, vroeg Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) reactie van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Wiebes geeft aan dat daar geen cijfers van bekend zijn bij hem.

Opdrachtgevers bevreesd

In het bericht van de Telegraaf van 15 juni jl. staat dat Stichting ZZP Nederland in twee weken tijd vijftig meldingen had ontvangen van grote opdrachtgevers die niet langer met zzp’ers willen werken vanwege de afschaffing van de VAR. Ook uit een evaluatie van de eerste twee maanden van de nieuwe Wet deregulering arbeidsrelaties van uitzendorganisatie Randstad blijkt dat opdrachtgevers huiveriger zijn. Eerder meldde Randstad al dat 88% van de zzp’ers vreesde minder werk te krijgen door de nieuwe regels. Wiebes reageert in een Kamerbrief op het bericht van de Telegraaf dat deze opdrachtgevers er wellicht nog steeds van uit gaan dat de Wet DBA wijziging brengt in de wettelijke kwalificatie van een arbeidsrelatie. Wat volgens Wiebes niet het geval is. Daarnaast geeft hij aan dat opdrachtgevers niet bevreesd hoeven te zijn voor deze wet.

Geen grens

Verder geeft Wiebes in zijn Kamerbrief aan dat hij geen cijfers heeft waaruit kan worden afgeleid dat de inzet van zzp’ers als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet DBA zou verschuiven naar payrolling. ‘De Wet DBA noopt ook niet om over te stappen naar payrolling. De grens tussen ondernemerschap en dienstverband verandert immers niet. Alles wat ten tijde van de VAR mocht, mag onder de Wet DBA ook. Alles wat onder de Wet DBA niet kan, kon onder de VAR ook al niet.’ Randstad deelt die mening niet en denkt dat de nieuwe wet ervoor zorgt dat er minder zzp’ers zullen overblijven. ‘De toetsingscriteria zijn strenger geworden en een deel zal daar niet aan kunnen voldoen. Ook heerst er nog een hoop onzekerheid waardoor bedrijven afwachtend zijn of de keuze maken om geen zzp’ers in te huren’, zegt zzp-programmadirecteur Arco Elsman van Randstad.

Stand van zaken

Van Weyenberg vroeg de staatssecretaris om een overzicht van het aantal verzoeken tot goedkeuring van modelovereenkomsten. Medio juni zijn er ongeveer 2400 overeenkomsten behandeld. Hiervan zijn er door betrokken partijen rond de 800 verzoeken ingetrokken, zitten circa 650 in de eindfase van behandeling en is in ruim 200 gevallen de voorgelegde overeenkomst ‘goedgekeurd’. Daarentegen kon in 750 gevallen door de Belastingdienst geen zekerheid vooraf worden verleend dat de voorgelegde overeenkomst altijd tot werken buiten dienstbetrekking zal leiden.

Toezicht

Van Weyenberg vroeg zich af hoe er toezicht wordt gehouden of er volgens de modelovereenkomsten wordt gewerkt. ‘Het toezicht op de voorgelegde en beoordeelde overeenkomsten zal onderdeel gaan uitmaken van het reguliere toezicht op de loonheffingen dat de Belastingdienst uitvoert. (…) Op de Belastingdienst rust de bewijslast dat er niet conform de modelovereenkomst wordt gewerkt.’ Volgens Randstad voldoet de gemiddelde zzp’er die nu nog met een VAR-verklaring werkt in 95% van de gevallen niet aan de nieuwe regels. Zij kunnen niet voor hun opdrachtgever blijven werken. Zo hebben ze hun administratie niet op orde en zijn ze bijvoorbeeld niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Tweewekelijks bevraagd

Tot slot merkt Wiebes op dat hij bijna tweewekelijks wordt bevraagd door de Kamer over de DBA. Hij concludeert hieruit dat er nog veel onduidelijkheid is over de elementen van de DBA. Hij zegt daarom toe om na het zomerreces een inzicht te sturen hetgeen door de Belastingdienst met de partners in verschillende sectoren is bereikt, maar ook tegen welke knelpunten en onmogelijkheden de Belastingdienst bij zijn beoordeling aanloopt.

Terug naar het nieuwsoverzicht