Accountancy

De jaarrekening
Een van de belangrijkste werkzaamheden van de accountant is het samenstellen van de jaarrekening. Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Het geeft inzicht in de vermogenspositie van de ondernemingen en het behaalde resultaat van de onderneming in het afgelopen jaar. Iedere onderneming is verplicht zo’n jaarrekening te (laten) maken. Een jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening, met de toelichtingen daarop.

De jaarrekening is tevens een verantwoordingsmiddel, bijvoorbeeld voor de kredietverstrekker (bank), aandeelhouders en Belastingdienst. Dergelijke instanties hechten er veel waarde aan als de jaarrekening is opgemaakt door een ter zake deskundige, bijvoorbeeld een accountant. De meerwaarde van de accountant komt tot uitdrukking in de bij de jaarrekening af te geven samenstellingsverklaring. Een dergelijke verklaring geeft onder meer aan dat de accountant zorgvuldig en deskundig naar de administratie heeft gekeken, de toegepaste grondslagen heeft getoetst en de jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met het van toepassing zijnde Nederlands recht.

Actueel inzicht en overige overzichten
Om tal van redenen kan het wenselijk en noodzakelijk zijn financiële overzichten samen te stellen. Om u periodiek informatie te verschaffen kan dat in de vorm van tussentijdse rapportages, bijvoorbeeld per maand of kwartaal. Door deze tussentijdse cijfers met u te analyseren is het mogelijk gedurende het jaar tijdig en waar mogelijk noodzakelijke maatregelen te nemen. Ook kan het u helpen bij te nemen investeringsbeslissingen. Ook vragen banken steeds vaker om tussentijdse cijfers en (liquiditeit)prognoses te produceren in verband met kredietaanvragen of beheerafspraken. Wij zijn erop ingericht en voorbereid om dergelijke overzichten snel en adequaat te produceren.

Hieronder een overzicht van veel voorkomende diensten op het gebied van accountancy:

  • Opstellen van tussentijdse rapportages
  • Opstellen van begrotingen, budgetten en liquiditeitsprognoses
  • Accountantsverklaring bij diverse verantwoordingen
  • Het samenstellen van jaarrekeningen
  • Opstellen publicatiestukken Kamer van Koophandel
  • Beoordelen en mede opstellen van uw ondernemersplan of investeringsbegroting